Dni otvorených dverí 2012
Thursday, 18 October 2012 14:17
There are no translations available.

V dňoch 17.10.2012 - 18.10.2012 sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra konali "Dni otvorených dverí".

.

V stredu v dopoludňajších hodinách Centrum privítalo študentov, tí mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky odborníkov na živočíšnu výrobu. Vedeckí pracovníci CVŽV Nitra Ing. Katarína Kirchnerová, PhD. a Ing. Ľubomír Botto, CSc. študentov oboznámili s témami zameranými na welfare ošípaných a kvalitu mliečnych potravín. Okrem odborných prezentácií boli študentom premietnuté filmy z cyklu „Domestifikácia“ z archívu medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.

Súčasťou podujatia bolo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady CVŽV Nitra. Na zasadnutí bol prednesený prehľad činností CVŽV Nitra v uplynulom období, predstavené výskumné zámery a smerovanie odbornej činnosti Centra. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia univerzít a ich fakúlt, predstavitelia MPRV SR, predstavitelia zväzov chovateľov a plemenárskych organizácií, spolupracujúcich výskumných a odborných inštitúcií, firiem i praxe. Účastníci Vedeckej rady diskutovali na  tému smerovania poľnohospodárskeho výskumu v oblasti zameranej na živočíšne vedy a efektívne fungovanie systému prenosu poznatkov do praxe a zavádzanie inovácií. Ponuku na rozšírenie spolupráce v rámci pripravovaných regionálnych inovačných klastrov, spoločných projektov vyjadrili rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Zasadnutia sa zúčastnil i viceprimátor mesta Nitra Ing. Štefan Štefek.

Po ukončení zasadnutia riaditeľka a zároveň predsedníčka Vedeckej rady CVŽV Nitra, Mgr. Dana Peškovičová, PhD., pozvala hostí na vernisáž unikátnej výstavy Ivany Knížkovej a Petra Kunca TERMOSVET ZVIERAT. Dni otvorených dverí pokračovali vo štvrtok premietaním odborných filmov.

Ďakujeme Mestu Nitra za podporu „Dní otvorených dverí v CVŽV Nitra“.

Foto z podujatia

1

Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky
odborníkov na živočíšnu výrobu

2

Privítanie hostí
vľavo: Ing. Štefan Ryba, PhD., riaditeľ PS SR š. p.,
Ing. Andrea Hrdá, MPRV SR,
Ing. Ján Huba, PhD., CVŽV Nitra

3

Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

4

Zasadnutia sa zúčastnil i viceprimátor mesta Nitra
Ing. Štefan Štefek

5

Členmi VR CVŽV Nitra sú dekani fakúlt SPU Nitra  
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (FAPZ),
 prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (FBP),
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (FEM) 

6

Ing. Andrea Hrdá, MPRV SR,
prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. (vpravo)
na zasadnutí VR CVŽV Nitra

11

Doc. Ing. Petr Homolka, PhD.
z Výskumného ústavu živočíšnej výroby, v.v.i. Praha Uhříněves
počas vystúpenia na Vedeckej rade CVŽV Nitra
7Mgr. Dana Peškovičová, PhD. riaditeľka CVŽV Nitra,
zástupca riaditeľky doc. Ing Jaroslav Slamečka, CSc.
na vernisáži výstavy I. Knížkovej (vľavo) a P. Kunca 
Termosvet zvierat
 
Banner
Banner