Poradňa - iné otázky
There are no translations available.

Položiť otázku TU

Doteraz položené otázky:

Otázka:
V kŕmnych zmesiach sa dnes namiesto mäsokostnej múčky používa sója, a to v 2 formách: 1. extrahovaný sójový šrot, 2. extrudovaná plnotučná sója. Moja otázka znie, ktorú formu sóje je výhodné používať pri chove ošípaných, hydiny na vajcia a mäso a mladý hovädzí dobytok?

Odpoveď:

Pri uvažovaní o výbere z dvoch vyššie spomenutých foriem sójových produktov si treba v rámci výživy zvierat uvedomiť, že sa jedná o kŕmne komponenty s rozdielnou výživnou hodnotou. Keďže rozdiel v obsahu živín medzi extrudovanou plnotučnou sójou a sójovým extrahovaným šrotom, vrátane antinutričných látok je významný – aj k posudzovaniu ich vhodnosti pri zostavovaní kŕmnych dávok pristupujeme preto rozdielne. Rozdielny prístup pri kŕmení sa čiastočne týka aj druhu a kategórie zvieraťa. V praxi zároveň vyvstáva otázka dostupnosti a skladovania. Extrudovaná plnotučná sója má spravidla nižšiu trvanlivosť a v súčasnosti je menej dostupná, kým sójový extrahovaný šrot je dlhodobo skladovateľný a je všeobecne dostupný.

Sójový extrahovaný šrot (SEŠ) má v rámci extrahovaných šrotov využívaných v chovateľskej praxi najvyšší obsah dusíkatých látok, v priemere 47 % v sušine. Obsah tuku je menej ako 2 % najviac však 3 % a obsah vlákniny dosahuje úroveň 6 - 7 % v sušine. Je to produkt po lisovaní oleja (mechanickom získavaní) alebo po extrakcii oleja organickým rozpúšťadlom. Tým, že sa sójový šrot po extrakcii podrobuje sušeniu prípadne iným technologickým operáciám - antinutričné látky (trypsínový inhibítor, lektíny, ureáza) sú čiastočne teplom inaktivované. Nežiaduce pôsobenie antinutričných látok na fyziologické procesy trávenia a tým aj využívania živín je vo všeobecnosti významné najmä u ošípaných a hydiny.

Plnotučná extrudovaná sója (PES) je produkt s pôvodným (nezmeneným) obsahom dusíkatých látok 36 - 38 % v sušine a obsahom oleja 17 – 19 % v sušine, čiže má vysoký obsah energie. Použitá teplota pri extrudácii má za cieľ inaktivovať antinutričné látky a zvýšiť biologickú hodnotu sóje, neznížiť využiteľnosť esenciálnych aminokyselín, na ktoré je sója bohatá. Dusíkaté látky majú vysokú stráviteľnosť proteolytickými enzýmami v tráviacom trakte zvierat. Prednosťou PES vo  výžive prežúvavcov je znížená degradovateľnosť dusíkatých látok v bachore a ich vyššia pasáž do tenkého čreva. Pri teplote 160 ° C (v trvaní 20 s a tlaku 40 atm) dochádza k denaturácii bielkovín sóje a degradovateľnosť dusíkatých látok PES je len cca 30 %, to znamená, že cca 70 % pôvodných dusíkatých látok prechádza do tenkého čreva, kde je ich stráviteľnosť vysoká, viac ako 90 %.

Využitie plnotučnej extrudovanej sóje vo výžive ošípaných má pozitívny efekt, zvyšuje priemerné denné prírastky, zlepšuje reprodukčné funkcie prasníc, zlepšuje životaschopnosť prasiatok, má priaznivý účinok na ich imunitu. Preto je odporúčané jej skrmovanie prasniciam v poslednom štádiu gravidity a počas laktácie. PES sa odporúča skrmovať aj rastúcim prasiatkam. Vo výkrme v prvej fáze od 30 kg do 55 kg ž.h. zaradiť do kŕmnej zmesi 20 % PES a v druhej fáze výkrmu od 55 kg do 105 kg ž.h. 12 % PES. Vysoký obsah oleja v PES, ktorý je charakterizovaný aj vysokou stráviteľnosťou (93 %) sa významne zvýši obsah energie v kŕmnej zmesi a čo je dôležité – zvyšujú sa denné prírastky.

Zákaz skrmovania živočíšnych bielkovinových krmív hovädziemu dobytku je možné riešiť najmä sójovým extrahovaným šrotom alebo extrudovanou plnotučnou sójou. Skrmovať sójové bielkoviny (SEŠ aj PES) teľatám do veku 3 týždňov s nevyvinutou funkciou bachora nie je vhodné vzhľadom na alergicitu a imunogenicitu sójových bielkovín a antinutričných látok. Vo vyššom veku je možné začať postupne skrmovať SEŠ aj PES dobytku v množstve do 20 % hmotnosti sušiny koncentrátu (koncentrovanej doplnkovej kŕmnej zmesi) v kŕmnej dávke. V prípade nízkej hladiny PES v kŕmnej dávke sa neprejaví ekonomická efektívnosť jej skrmovania. Skrmovaním PES výkrmovému dobytku sa dosiahnu vyššie denné prírastky ž.h. vzhľadom na nižšiu degradovateľnosť dusíkatých látok ako pri skrmovaní SEŠ. Znížením degradovateľnosti dusíkatých látok v bachore sa zlepší využitie sójových bielkovín, resp. aminokyselín u zvierat. Tiež bol zistený pozitívny vplyv PES na zloženie tuku v mäse býkov – zvýšil sa obsah konjugovanej kyseliny linolovej.

Chov hydiny na vajcia: v prípade absolútneho podielu plnotučnej extrudovanej sóje od 10 % do 15 % v kŕmnej zmesi nosníc (172 g dusíkatých látok a 11,57 MJ ME na kg zmesi) sa dosiahne významne vyššia znáškovosť, s vyššou hmotnosťou vajec pri lepšej konverzii krmiva s významne lepšou kvalitou vajec (s tendenciou nižšieho obsahu cholesterolu), ako pri skrmovaní diéty s obsahom exrahovaného sójového šrotu. Toto odporúčanie vyplýva z výsledkov z experimentu realizovaného na 240 nosniciach v trvaní 324 dní.

Chov hydiny na mäso: vo výkrme brojlerov zaradením absolútneho podielu PES od 15 do 20 % do kŕmnej zmesi sa dosiahne významne vyššia jatočná hmotnosť, vyššia konverzia krmiva, vzrastie podiel abdominálneho tuku avšak s vysoko významným podielom esenciálnej mastnej kyseliny - kyseliny linolovej. Odporúčanie sa zakladá na výsledkoch experimentu realizovaného na 600 jedincoch od štartovacej diéty až po finálnu periódu výkrmu (220 g – 200 g – 180 g dusíkatých látok v kg zmesi a obsahom energie cca 12,45 MJ ME v kg zmesi).

Vyššie uvedené informácie je možné zhrnúť do nasledovného záveru: PES a SEŠ sú kŕmne komponenty s rozdielnym obsahom živín, preto aj pri uvažovaní o ich zaradení do kŕmnej dávky pristupujeme rozdielne. Pri extrudovanej plnotučnej sóji sa pôsobením teploty deaktivuje pôsobenie antinutričných látok (významné najmä pri ošípaných a hydine) a zvyšuje sa celková stráviteľnosť v porovnaní so sójovým extrahovaným štrotom. Pri dodržaní správnych technologických teplôt extrudácie má plnotučná etrudovaná sója vysokú výživnú hodnotu s vysokou využiteľnosťou lyzínu. Sójový extrahovaný šrot má preukazne vyšší podiel dusíkatých látok v porovnaní s extrudovanou sójou, no taktiež preukazne nižší podiel tuku (vzhľadom na to, že sa jedná o vedľajší produkt po extrakcii oleja). Pri zaradení extrudovanej plnotučnej sóje do kŕmnych dávok už nie je potrebné pridávať tuk v inej forme. Jej využitie ale limituje skladovateľnosť.

Ing. Zuzana Čerešňáková, CSc.

Ing. Matúš Rajský, PhD.

Ústav výživy

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra


 

Položiť otázku TU

.
 
Banner
Banner