Slovak Journal of Animal Science, volume 40, 2007 (2)

BEŽOVÁ, K. - RAFAY, J. - MOJTO, J. - TRAKOVICKÁ, A.:
Analysis of genetic polymorphism of blood proteins and selected meat quality traits in rabbits

OLEXIKOVÁ, L. - MAKAREVIČ, A.V. - CHRENEK, P. - KUBOVIČOVÁ, E. - PIVKO, J.:
Development of rabbit preimplantation embrayos under thermal stress in vitro

LAUKOVÁ, M. - SIROTKIN, A.V.:
Follicle-stimulating hormone: effects and possible mechanism of action in rabbit ovarian cells

KRUPA, E. - KRUPOVÁ, Z. - DAŇO, J. - HUBA, J. - POLÁK, P. - TOMKA, J. - HANUSOVÁ, M.:
Influence of different feedlot types on production and economic efficiency in charolais breed

TANČIN, - UHRINČAŤ, M. - MIHINA, Š. - SUDZINOVÁ, J. - FOLTYS, - TANČINOVÁ, D.:
Somatic cell count and quarter milk flow parameters from udder of dairy cows

UHRINČAŤ, M. - TANČIN, - KIŠAC, P. - HANUS, A. - BROUČEK, J.:
Vplyv intenzity rastu jalovičiek do veku 15 mesiacov naich produkciu mlieka počas prvej laktácie
The effect of growth intensity of heifers till 15 months of age on their milk production during first lactation

MAČUHOVÁ, L. - UHRINČAŤ, M. - MARNET, P.-G. - MARGETÍN, M. - MIHINA, Š. - MAČUHOVÁ, J. - TANČIN, V.:
Reakcia bahníc na strojové dojenie: hodnotenie priebehu toku mlieka
Response of ewes to machine milking: evaluation of the milk flow curves

STRÁŇAI, I. - ANDREJI, J.:
Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb zrieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

MILUCHOVÁ, M. - TRAKOVICKÁ, A. - KULÍŠEK, - BUJKO, J.:
Molekulový základ priónov, výskyt prionóz u ľudí a zvierat a ich klinická charakteristika a diagnostika (prehľad)
Molecular base of prions, occurrence prion disease at people and animals and their clinical characteristic and diagnosing (review)
 
Banner
Banner