Slovak Journal of Animal Science, volume 40, 2007 (3)

CHRENEK, P. – MASSÁNYI, P. – MAKAREVIČ, A. V. – LUKÁČ, N. – ZÁHRADNIKOVÁ, M. – SCHNEIDGENOVÁ, M. – RYBAN, L.:
Rabbit transgenic brothers with different reproductive traits

STANČIĆ, B. – GAGRČIN, M. – GRAFENAU, P. sen. – GRAFENAU, P. jr. – STANČIĆ, I. – KUBOVIČOVÁ, E. – PIVKO, J.:
Morphological examination of ovaries in gilts with not detected standing oestrus up to 240 days of age and later

TOMKA, J – POLÁK, P. – PEŠKOVIČOVÁ, D. – KRUPA, E. – BARTOŇ, L. – ZAUJEC, K.:
Relationship between in vivo predicted and laboratory determined intramuscular fat content in bulls of different breeds

ZAUJEC, K. – MOJTO, J.:
Diferenciácia kvality jatočného tela býkov pri aplikácii
SEUROP systému Difference quality of carcass bulls by application SEUROP system

VASIĽ, M.:
Comparison of etiology of environmental mastites in two breedings of dairy cows


ŽIDEK, R. – RYBANSKÁ, M.:
Hodnotenie medzilíniovej diverzity prepelice japonskej RAPD primérom V7
Evaluation of between line diversity in Japanese quail population using V7 RAPD primer

ANDREJI, J. – STRÁŇAI, I.:
Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd)
Fish tissues contamination with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd) from the lower Nitra river

KROUPOVÁ, P. – ŠOCH, M. – BROUČEK, J. – PÍSEK, L. – ŠILHAVÁ, M.:
Calf diarrhoea – a consideration of the preventive effect of a homeopathic medicament
 
Banner
Banner