Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat (OGRHZ)

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.  
vedúci OGRHz
tel.: 037/6546 285
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

chrenek

RNDr. Alexander Makarevič, DrSc.
zástupca vedúceho ORGHz
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

makarevic

doc. RNDr. Miroslav Bauer, PhD.
zástupca vedúceho OGRHZ
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


ZAMERANIE OGRHZ

Odbor sa dlhodobo zaoberá základným a aplikovaným výskumom v oblasti biotechnológii hospodárskych a laboratórnych zvierat realizovaných v laboratóriách:
 1. embryotechnológií
 2. molekulárnej biológie
 3. RIA laboratórium
 4. fluorescenčnej, konfokálnej  a elektrónovej mikroskopie

Akreditované laboratória a metódy

 1. laboratórium na manipulácie s GMO
 2. RIA laboratórium
 3. laboratórium na hodnotenie embryí pre účely embryotransferu
 4. laboratórium fluorescenčnej, konfokálnej a elektrónovej mikroskopie

Hlavným zameraním výskumného tímu tohto odboru je budovanie národného centra pre udržanie a konzervovanie živočíšnych genetických zdrojov (Národná génová banka - NGB). Výskumné aktivity sú zamerané na in situ zachovanie cenného genofondu, významného nielen z pohľadu produkčných, ale aj mimo produkčných funkcií, krajinotvorby, udržania tradičných plemien, zachovania biodiverzity poľovnej zveri, agroturistiky a pod. Národná génová banka (NGB) bude zabezpečovať registráciu, odber, molekulárno-genetickú analýzu v zmysle odporúčaní ISAG/FAO a ex situ kryouchovávanie vzoriek biologického materiálu (spermie, oocyty, embryá, somatické a kmeňové bunky, tkanivá, DNA atď.) živočíšnych genetických zdrojov.


 

PRIORITY VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI OGRHZ

 • Manipulácie s embryami, spermiami a kmeňovými bunkami hospodárskych a laboratórnych zvierat (in vitro oplodnenie, transgenéza, klonovanie, chiméry).
 • Využitie magnetickej separácie buniek pri zlepšovaní kvality inseminačnej dávky.
 • Kryouchovávanie (zmrazovanie) genetického materiálu (oocytov, spermií,embryí a kmeňových buniek) hospodárskych, laboratórnych a geneticky modifikovaných zvierat.
 • Hodnotenie kvality spermií, embryí a kmeňových buniek hospodárskych,laboratórnych a geneticky modifikovaných zvierat.
 • DNA testy vybraných genetických markerov vo vzťahu ku kvalite a produkciimlieka, mäsa, reprodukčných vlastností a zdravotného stavu hospodárskychzvierat.
 • Štúdium genetickej variability pre efektívne využívanie a ochranu genofondu vybraných plemien hospodárskych zvierat pre potreby vytvorenia národnejgénovej banky živočíšnych genetických zdrojov:- vytvorenie inseminačných dávok vybraných (cenných a ohrozených) plemien a zvierat a ich dlhodobé uskladnenie - vytvorenie zbierky biologického materiálu (embryá, kmeňové bunky, somatické bunky, krv) pre potreby génovej banky - recipročné uskladňovanie vzoriek biologického materiálu na základe dohody s inými génovými bankami - vytvorenie zbierky vzoriek DNA v požadovanej čistote a množstve predlhodobé uskladnenie.
 • Akreditované školiace pracovisko diplomantov a doktorandov.

PRACOVNÍCI OGRHZ

Kontakty pracovníkov OGRHZ TU

SLUŽBY PRE PRAX A VÝSKUM

 1. Hodnotenie kvality spermií - CASA (computer assisted sperm analysis) analýza ejakulátov zvierat, ktorá sa realizuje v dvoch hlavných úrovniach. Na jednej úrovnisa hodnotí celková motilita (aktivita) spermií (percento pohybujúcich sa spermií), na druhej úrovni sa hodnotí kvalita ich pohybu (napr. priamočiary progresívny pohyb), čo prispieva k lepšiemu určeniu oplodňovacej schopnosti ejakulátu.
 2. Hodnotenie kvality embryí – analýza parametrov kvality a životaschopnosti preimplantačných embryí hospodárskych zvierat:
  1. hodnotenie vývojového potenciálu embryí
  1. hodnotenie pomeru apoptotických/mŕtvych buniek embrya
  2. hodnotenie stavu cytoskeletu embrya a pod.
 3. DNA testy – testovanie genetických markerov úžitkovosti, reprodukcie azdravotného stavu u ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec (napr. RYR1, DGAT-1,CVM , BLAD, MNTR1A, FecB,...).
 4. RIA metódy – stanovovanie koncentrácie hormónov a iných biologicky aktívnychlátok v telových tekutinách zvierat
 5. Fluorescenčná, konfokálna a elektrónová mikroskopia – spracovanie, analýza a vyhodnotenie vzoriek biologického materiálu (oocyty, spermie, embryá,bunky).
 6. Prietoková cytometria (flow cytometry) – základná analýza krvi pri zápalovýchreakciách, hodnotenie kvality a viability spermií hospodárskych zvierat

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY TU

AKTUÁLNA SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI V RÁMCI SLOVENSKA TU

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA TU

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE ZA POSLEDNÉ 3 ROKY TU

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok