Vedenie centrálnej evidencie včelstiev na území Slovenskej republiky

 

Centrálny register včelstiev (autorizovaný prístup)

 

Informácie o chovateľovi včiel (pre chovateľa včiel)

 

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku je poverený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR správou a vedením centrálnej databázy vlastníkov včelstiev, stanovíšť včelstiev a ostatných informácií o včelstvách (ďalej len „CRV“).

 

Platná legislatíva, registrácia a aktualizácia údajov  

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 z 8. novembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstiev ustanovuje podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev.

 

Príloha č.1 „Oznámenie o chove včelstiev“ sa používa na oznámenie o začatí/ukončení chovu včelstiev a vznik/zánik stanovišťa včelstiev.

Po vyplnení údajov na prílohe č.1 a následnom potvrdení RVPS príslušnou podľa umiestnenia stanovišťa včelstva, vlastník včelstiev scan tejto prílohy zasiela na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou na adresu: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperíka 599, 033 01 Liptovský Hrádok.

Ak sa uvedenou prílohou oznamuje začatie chovu včelstiev, chovateľovi je do 7 pracovných dní zaslané emailové potvrdenie o pridelení registračného čísla.

 

Príloha č.2 „Ročným hlásením o stanovišti včelstiev“ sa raz ročne aktualizujú informácie:

1/ o chovateľovi a osobe ktorú kontaktuje AUVL v prípade nedostupnosti chovateľa

2/ o stanovišti a počte včelstiev:

A) na jar (prezimované v aktuálnom roku) a na jeseň (pripravené na prezimovanie)

B) uhynutých počas ostatného zimovania a počas aktuálnej sezón

Doplňujúce informácie ku zasielaniu „Ročného hlásenia o stanovišti včelstiev“ (pr.č.2) v roku 2018. 

V spolupráci s príslušnou RVPS a kontrolnými osobami (AUVL) boli (od 25 týždňa) distribuované predtlačené pr.č.2. Chovateľ včelstiev v spolupráci s kontrolnou osobou skontroluje a doplní všetky osobné údaje na  hlásení: v prípade predtlačených údajov neaktuálny údaj prečiarkne a vedľa neho čitateľne vpíše údaj aktuálny.

V dolnej časti hlásenia je potrebné uviesť: „počet včelstiev pripravených na prezimovanie“ – čo predstavuje odôvodnený počet dostatočne silných včelstiev na zazimovanie, nachádzajúcich sa aktuálne  na stanovišti včelstiev. Včelstvo by malo obsadať min. 5 vysokých rámikov (B, CS, Adamcova miera, LG original a pod.) alebo 8 nízkych rámikov (E, 3/4 LG, 2/3 LG a pod). Neuvádza sa tu plánovaný nákup/presun včelstiev na stanovište v nasledujúcom období (na dodatočné zmeny slúži príloha č.3)

V prípade absencie (znehodnotenie alebo strata) predtlačeného tlačiva je možné jeho vyžiadanie na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; prípadne použiť prílohu č.2 Vyhlášky č. 285/2017.

Ak sa klinická prehliadka v roku 2018 na stanovišti včelstiev už zrealizovala, kontrolná osoba alebo chovateľ do časti „dátum prehliadky stanovišťa“ (vľavo dole)  uvedie aktuálny dátum vypísania údajov do prílohy č.2. Kontrolné osoby odovzdajú vyplnené hlásenia na príslušnú RVPS v termíne do 7. septembra 2018.

Príloha č.3 „Hlásenie zmien“ na stanovišti včelstiev alebo opravách údajov pri chovateľovi. Umožňuje flexibilné nahlasovanie zmien a stavov aj k iným obdobiam ako uvádza  Príloha č.2.

 

Príloha č.4 „Vzor elektronického hlásenia o priebehu kočovania“ slúži ako vzor hlásení, ktoré kočujúci včelár vypĺňa elektronicky cez svoje prístupové konto v CRV

 

Poradie krokov ktoré uskutočňuje chovateľ a RVPS v súvislosti s presunom včelstiev za znáškou z nektárodajných plodín (kočovanie)

 

  1. chovateľ kontaktuje ÚVČ LH na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , ktorý mu vytvorí prístupové konto do CRV (konto sa viaže na kočujúceho včelára, čiže uvedený krok realizuje iba v prvom roku)
  2. chovateľ zaeviduje svoj/e "Plán/y kočovania" v danom roku a následne kontaktuje ÚVL z dôvodu vystavenia kočovného preukazu
  3. prostredníctvom svojho konta CRV (v časti „Skutočnosť kočovania včelstiev“) chovateľ najneskôr do dvoch dní potvrdí prikočovanie na dočasné stanovište (ako aj návrat na trvalé stanovište)

 

Príloha č.5 „Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva“

Informácie z CRV pre chovateľov včiel sú dostupné TU. Na získanie informácii určených pre včelárov je potrebné vedieť: registračné číslo chovateľa a dátum narodenia / IČO. Z dôvodu zabezpečenia prístupu je potrebné prepísať číselný kód z obrázku.

 

Zber rodných čísel chovateľov včelstiev

Povinnosť fyzickej osoby uviesť rodné číslo pri vstupe do databázy Centrálneho registra včelstiev vyplýva zo zmien, ktoré boli prijaté zákonom č. 376/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č.376/2016 Z.z.“).

Zákon č. 376/2016 Z.z. okrem iného doplnil do zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti nové ustanovenie § 54f účinné od 1.1.2017 v zmysle ktorého:

„Vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa registrovaného do 31. decembra 2016 je povinný doplniť do centrálneho registra hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, do 28. februára 2017.“.

Na základe vyššie uvedených doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, každý vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa je povinný doplniť do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorým je aj Centrálny register včelstiev svoje rodné číslo ak ide o fyzickú osobu, a to najneskôr do 28.2.2017.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a jeho organizačný útvar Ústav včelárstva Liptovský Hrádok pripravil zabezpečený formulár, prostredníctvom ktorého chovatelia včelstiev (po svojej identifikácii cez registračné číslo v CRV a dátum narodenia) doplnia svoje rodné číslo, ktoré je uložené do zabezpečenej databázy. Vizualizácia uvedenej databázy s rodnými číslami nie je umožnená pre žiadneho z užívateľov Centrálneho registra včelstiev.

„Práva dotknutej osoby“- TU


V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; 044/522 11 41.

 

Informácia pre kočujúcich včelárov

Chovatelia, ktorí ešte nepožiadali o vytvorenie prístupu do on-line evidencie kočovania kontaktujú   ÚVČ LH na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , ktorý im vytvorí prístupové konto do CRV. Do predmetu mailu včelár uvedie text: „Registrácia kočujúceho včelára“ a pripojí svoje registračné číslo z CRV. Ak toto číslo nepozná uvedie svoje meno a priezvisko spolu s dátumom narodenia. V termíne do dvoch týždňov od zaslania, mu bude zaslaný mail s manuálom a prihlasovacími údajmi. Včelár, ktorý plánuje presúvať svoje včelstvá za nektárodajnými plodinami, žiada o vytvorenie prístupového konta iba raz - prístupové konto ostáva v platnosti aj pre nasledujúce roky. Z dôvodu problémov emailových serverov: Pobox.sk a Zoznam.sk  (nedoručenie mailov), doporučujeme uvádzať aj alternatívny emailový kontakt.

 

NPPC-VÚŽV- Ústav včelárstva,

Dr. J Gašperíka 599

033 80 Liptovský Hrádok

044 522 11 41

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok