Ing. Peter Demo, PhD.
Demo P.: Nákupné ceny ošípaných klesajú, nervozita stúpa. In: Agromagazín, 2007, 4, 3.

Demo P.: Prvý kvartál roku 2007 v červených číslach. In: Agromagazín, 2007, 5, 3.

Demo P.: Uspejú len tí najvytrvalejší a ekonomicky najsilnejší. In.: Analýza chovu ošípaných, NAJ Slovenský CHOV, 2007, III., 20.

Bahelka I., Demo P., Tomka J.: Mramorovanie mäsa ošípaných. In: Slovenský CHOV, 2007, 10, 36-37.

Lahučký R., Demo P., Bahelka I., Bobček B.: Selektovať proti stresu sa oplatí. In: Slovenský CHOV, 2007, 3, 42-43.

Demo,P.-Peškovičová, D.- Bahelka, I.- Holecová, R.: Klasifikácia bude objektívnejšia a spravodlivejšia. In: Slov.CHOV, XI.,6,2006, 40-41.

Demo, P.: Úžitkovosť ošípaných stúpa, ceny a stavy klesajú. In: Ročenka NAJSlovenský CHOV, II.,2006, 21.

Demo, P. – Bahelka, I.- Peškovičová. D.: Hodnotenie štruktúry jatočného tela ošípaných ako významný činiteľ zvyšovania mäsovej úžitkovosti. In: Celoslovenský odborný seminár „75 rokov KÚ na Slovensku“, 9.-10.11.2006, Agroinštitút Nitra, 2006, 68-72.

Demo, P. – Bahelka, I.- Peškovičová. D.: Hodnotenie štruktúry jatočného tela. Roľnícke noviny, 50, 2006, 10-11.

Mojto, J.- Kožuch, J.- Demo, P.: Klasifikácia jatočných tiel HD v SR. In: Slov.CHOV, XI.,10,2006, 42-44.

Bahelka, I., Hanusová, E., Demo, P.: Jatočná úžitkovosť ošípaných komerčne produkovaných v SR. In.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a seminára pre chovateľov: Šľachtenie na mäsovú úžitkovosť a aktuálne otázky produkcie jatočných zvierat, MZLU Brno, 16.9.2008, s. 174-179, ISBN: 978-80-903143-8-2.
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok