RNDr. Hanusová Emília, PhD.
Benková, J., Baumgartner, J., Hanusová, E., Hrnčár, C.: The performance parameters of New Hampshire breed domestic fowl in gene reserve. Úžitkové parametre kúr génovej rezervy plemena New Hampshire. In: 2. Medzinárodné vedecké hydinárske dni, Zborník abstraktov , SPU Nitra, Slovensko, 16.-17. september 2008, ISBN 978-80-552-0101-6, s.50

Benková, J., Baumgartner, J., Končeková. Z., Hanusová, E.: Egg quality of Japanese quail. Kvalita vajec prepelice japonskej. In: 2. Medzinárodné vedecké hydinárske dni, Zborník abstraktov , SPU Nitra, Slovensko, 16.-17. september 2008, ISBN 978-80-552-0101-6, s.55

Benková, J., Baumgartner, J., Hanusová, E., Hrnčár, C.: The performance parameters of New Hampshire breed domestic fowl in gene reserve. Úžitkové parametre kúr génovej rezervy plemena New Hampshire. In: 2. Medzinárodné vedecké hydinárske dni, Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, SPU Nitra, Slovensko, 16.-17. september 2008, ISBN 978-80-552-0102-3, s.192-198

Benková, J., Baumgartner, J., Končeková. Z., Hanusová, E.: Egg quality of Japanese quail. Kvalita vajec prepelice japonskej. In: 2. Medzinárodné vedecké hydinárske dni, Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, SPU Nitra, Slovensko, 16.-17. september 2008, ISBN 978-80-552-0102-3, s.222-227

C. Hrnčár, J. Weis, G. Pál, B. Baraňská, J. Bujko, E. Hanusová: Meat performance   of the hen´s breed Oravka after reproductive and laying period. In: Lucrari stiintifice Zootehnie si Biotehnologii, Scientific paper: Animal Sciences and Biotechnologies, Timisoara, roč. 43, 2010, č. 2, s. 284-286, ISSN 1221-5287.
E. Hanusová, M. Oravcová, J. Benková, A. Hanus, E. Krupa: Základné charakteristiky génovej rezervy plemena oravka. In: Acta fytotechnica et zootechnica – Mimoriadne číslo 2010, roč. 13, s. 90-93. ISSN 1335-258X
Hanusová, E., Pospíšilová, D., Oravcová, M., Hanus, A. :Vplyv prídavku humínových kyselín na rast živej hmotnosti prepelice japonskej. In: Sborník z mezinárodní konference „Drůbežářské dny 2010“. Mendelova univerzita v Brně, 7. – 8. září 2010, s.33-37. ISBN: 978-80-7375-426-6.
Chrenková, M.- Chrastinová, Ľ.- Ondruška, Ľ.-Vašíček, D.- Poláčiková, M.- Kováčik, J.- Formelová, Z.- Tomíková, A.- Hanusová, E.- Jurčík, R.- Rafay,J.: Geneticky modifikovaná (Bt) kukurica vo výžive prepelice japonskej.GENETICALLY MODIFIED (BT) MAIZE IN NUTRITION OF JAPANESE QUAIL. In: Zborník prednášok z Medzinárodnej konferencie „Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky IX. Univerzita veterinárneho lekárstva s farmácie v Košiciach, Košice 3. september 2010, s.160-164, ISBN: 978-80-8077-194-2
Hanusová, E., Hanus, A., Pospíšilová, D.: Humínové kyseliny vo výžive prepelice japonskej.   Chovateľ, 47, 2011, č. 3, s. 16-17. ISSN 0862-5573
Chrenková, M., Chrastinová, Ľ., Poláčiková, M., Ondruška, Ľ., Formelová, Z., Tomíková, A., Hanusová, E.: QUALITY OF JAPANESE QUAIL MEAT AND EGGS AFTER FEEDING GM MAIZE (MON-88017) In: 10.BOKU - Symp. Tierernährung: Gesunde Tierernährung - Qualität vom Futtermittel bis zum Nahrungsmittel. : Wien, Austria,28.4. 2011 : Tagungsband. - Wien: Universität fur Bodenkultur, 2011.-
ISBN 978-3-900962-94-4.-s.289-295.
Hanusová, E., Hanus, A., Pospíšilová, D., Árvayová, : Vplyv probiotík a humínových kyselín na zdravie, rast a reprodukčné vlastnosti japonskej prepelice. Odborný seminár slovenskej asociácie aviarnej medicíny (World veterinary poultry association – Slovak branch), Nitra, 17.3.2011 – referát
Árvayová, M., Pospišilová, D., Supuka,P. , Ondruška,Ľ, Hanusová,E., Hanus,A.:
Vplyv laktobacilov a humínových látok na mikrobiálne zloženie obsahu čreva u prepelíc    a králikov. Odborné regionálne semináre Komory veterinárnych lekárov SR, 23.3.2011 – Zemplínska Šírava, 24.3.2011 Banská Bystrica, 25.3.2011 Nitra. - referát
Benková, J., Baumgartner, J., Hanusová E.: Realizácia chovu génovej rezervy sliepok a japonských prepelíc. Správa za úlohu odbornej pomoci, Nitra, SCPV, 2007, s. 1-15, tab. 39.
Benková, J., Hanusová, E., Oravcová, M., Peškovičová, D.: Realizácia programu zachovania genofondu a biologicko- ekonomickej diverzifikácie plemien. Výskumná správa . 2008, 19 s.
Benková, J., Hanusová, E., Peškovičová, D.: Realizácia chovu génovej rezervy sliepok a prepelíc. Správa za úlohu odbornej pomoci, Nitra, CVŽV Nitra, 2009,
Hanusová, E., Hanus, A., Oravcová, M., Benková, J.: Realizácia chovu génovej rezervy sliepok a prepelíc. Správa za úlohu odbornej pomoci: Ochrana a rozvoj genetických zdrojov v SR, Nitra, CVŽV Nitra, 2010, 34 s.
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok