Poradenstvo
Hlavnou úlohou poradenstva je vedeckovýskumnú činnosť ústavu prepojiť na užívateľskú sféru, to je na riadiace orgány, chovateľské zväzy, biologické a technické služby a poľnohospodársku prvovýrobu vo všetkých profesných oblastiach ústavu. Podľa ich požiadaviek uskutočňovať poradenstvo a zostavovať poradenské tímy pre riešenie aktuálnych problémov za účelom zefektívnenia živočíšnej výroby.
  
Poradenstvo sa zameriava na:
1. Individuálne poradenské aktivity:
  • analýzy a príprava koncepčných materiálov pre riadiacu sféru a chovateľské zväzy,
  • príprava programov rozvoja chovu zvierat a poskytovanie poradenstva pri jeho realizácii,
  • uskutočnenie podnikových analýz a príprava návrhu opatrení na zlepšenie stavu,
  • poskytovanie konzultácií užívateľom,
  • uskutočňovanie laboratórnych analýz krmív a mlieka.
2. Hromadné poradenské aktivity:
  • príprava celoslovenských a regionálnych odborných podujatí pre užívateľskú sféru (semináre, školenia, dni novej techniky, panelové diskusie a pod.),
  • referovanie o najnovších poznatkoch vedy a výskumu na odborných podujatiach pre prax.
3. Príprava odborných tlačovín pre užívateľskú sféru:
  • vydávanie odbornej literatúry (kníh, metodiky, brožúry),
  • vydávanie inštruktážnych listoviek,
  • príprava článkov do odborných periodík.

Oblasti poradenstva

Poradcovia NPPC - VÚŽV Nitra

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok