There are no translations available.

welfare_header
vseob_a preprava hydina osipane telata
 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. apríla 2012 o chove nebezpečných živočíchov

alebo
     
     

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015

alebo
     
     

Stratégia EÚ v oblasti. 2012–2015 dobrých životných podmienok zvierat

alebo
     
     

EU Animal Welfare Strategy 2012-2015

alebo
     
     

Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru

o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015

alebo
     
     

Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes

alebo
     
     

Outcome of the public consultation on the guidance on risk assessment for animal welfare

alebo
     
     

Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare

alebo
     
     

PRACOVNÝ DOKUMENT KOMISIE o akčnom pláne Spoločenstva v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2006 - 2010

Strategický základ navrhovaných opatrení

alebo
     
     

Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future

alebo
     
     

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015

alebo
     
     

Animal welfare initiatives in Europe - Technical report on grouping method for animal welfare standards and initiatives

alebo
     
     

Report of the European stakeholders seminar of retailers, consumers’ organisations and animal welfare protection organisations

alebo
     
     

Report of five national workshops of representatives of farmers' organisations, animal transport companies and dairy and meat industry

alebo
     
     

EconWelfare findings, conclusions and recommendations concerning effective policy instruments in the route towards higher animal welfare in the EU

alebo
     
     

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat {SEK(2009)1433} {SEK(2009)1432}

alebo
     
     

ROZHODNUTIE RADY z 19. júna 1978 o uzavretí Európskeho dohovoru o ochrane hospodárskych zvierat (78_923_EHS)

alebo
     
     
     
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat a zdravia rastlín v rámci programu Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny (2011/C 153/08)
alebo
     
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 23 May 2011 on financing the 2011 work programme on training in the field of food and feed safety, animal health, animal welfare and plant health in the framework of the ‘Better training for safer food’ programe (2011/C 153/08)
alebo
     
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat“ (2011/C 21/08)
alebo
     
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Options for animal welfare labelling and the establishment of a European network of reference centres for the protection and welfare of animals’ (2011/C 21/08)
alebo
     
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely
alebo
     
DIRECTIVE 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes
alebo
       

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat. KOM(2009)584 v konečnom znení

alebo
        

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals. COM(2009) 584 final

alebo
     
ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (2006/778/ES)
alebo
     

COMMISSION DECISION of 14 November 2006 concerning minimum requirements for the collection of information during the inspections of production sites on which certain animals are kept for farming purposes

alebo
     
Hodnotenie a posúdenie akčného plánu na ochranu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006-2010 (2011/C 81 E/05)
alebo
     
Evaluation and assessment of the Animal Welfare Action Plan 2006-2010 (2011/C 81 E/05)
alebo
     
Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat KOM(2009)584 v konečnom znení
alebo
     
Options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals COM(2009) 584 final
alebo
         
Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat - ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU
alebo
     

Options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT

alebo
       
Feasibility study on animal welfare labelling and establishing a Community Reference Centre for Animal Protection and Welfare - Part 1: Animal Welfare Labelling
alebo
        
Feasibility study on animal welfare labelling and establishing a Community Reference Centre for Animal Protection and Welfare - Part 2: Community Reference Centre
alebo
 
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010“ (2006/C 324/08)
alebo
        
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010 (2006/C 324/08)
alebo
        
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010. KOM(2006) 13 v konečnom znení
alebo
        
SPRÁVA KOMISIE RADE o skúsenostiach získaných pri implementácii smernice 98/58/ES o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely. KOM(2006) 838 v konečnom znení
alebo
         
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Animal Welfare Legislation on farmed animals in Third Countries and the Implications for the EU. COM(2002) 626 final
alebo
          
SMERNICA RADY 98/58/EC z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely
alebo
         
COUNCIL DIRECTIVE 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes
alebo
          
SMERNICA RADY 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat počas porážky alebo ich utratenia
alebo
 
COUNCIL DIRECTIVE 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing
alebo
       
Protocol of amendment to the European Convention for the protection of animals kept for Farming Purposes
alebo
        
ROZHODNUTIE RADY zo 14. decembra 1992 o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o ochrane hospodárskych zvierat (92/583/EHS)
alebo
       
Council Decision of 14 December 1992 on the conclusion of the Protocol of amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes (92/583/EEC)
alebo
 
SMERNICA RADY z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu
alebo
 

COUNCIL DIRECTIVE of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market

alebo
 
ZELENÁ KNIHA o propagačných a informačných opatreniach na podporu poľnohospodárskych produktov: stratégia so silnou pridanou hodnotou s cieľom propagovať chute Európy KOM(2011) 436 v konečnom znení
alebo
 
GREEN PAPER on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe COM(2011) 436 final
alebo
 
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL WELFARE EDUCATION: EVERYONE IS RESPONSIBLE. Brussels, 1–2 October 2010
alebo
 

Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare

Special Eurobarometer 270 / Wave 66.1 – TNS Opinion & Social, Publication March 2007

alebo
  

Attitudes of consumers towards the welfare of farmed animals Wave 2

Special Eurobarometer 229 (2) / Wave 64.4 – TNS Opinion & Social, Publication March 2007

alebo
 
Report on Welfare Labelling. Farm Animal Welfare Council, June 2006.
alebo
 

FARM ANIMAL WELFARE CURRENT RESEARCH AND FUTURE DIRECTIONS

Seminar on EC supported research in farm animal welfare: current work and future directions. 23 April 2002, European Commission, Brussels

alebo
 
 
Science and society improving animal welfare. Welfare Quality conference proceedings, 17/18 November 2005, Brussels, Belgium
alebo
 

Attitudes of consumers towards the welfare of farmed animals

Special Eurobarometer 229 / Wave 63.2 – TNS Opinion & Social, Publication : June 2005

alebo
.
 
Banner
Banner