welfare_header
vseob preprava hydina osipane telata

Project to develop Animal welfare Risk Assessment Guidelines on Transport

pdf alebo pdf
     
     

Annex1. Hazard and scenarios

pdf alebo pdf
     
     

Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport

pdf alebo pdf
     

Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport, EFSA Journal 2011; 9(1):1966

pdf alebo pdf

   
     

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 817/2010 zo 16. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy

pdf alebo
pdf
     

COMMISSION REGULATION (EU) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport

pdf  alebo pdf

   

NARIADENIE RADY (ES) č. 1040/2003 z 11. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/97 týkajúce sa používania oddychových miest pri preprave zvierat

pdf  alebo pdf
     

COUNCIL REGULATION (EC) No 1040/2003 of 11 June 2003 amending Regulation (EC) No 1255/97 as regards the use of staging points

pdf  alebo pdf
     

ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. marca 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 64/432/EHS, 90/426/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS a k rozhodnutiu Komisie 94/273/ES, ktoré sa týka ochrany zvierat počas prepravy

pdf  alebo pdf
     

COMMISSION DECISION of 30 March 2001 amending the Annexes to Council Directives 64/432/EEC, 90/426/EEC, 91/68/EEC and 92/65/EEC and to Commission Decision 94/273/EC as regards the protection of animals during transport

pdf  alebo pdf
     

NARIADENIE RADY (ES) č. 411/98 zo 16. februára 1998 o dodatočných štandardoch na ochranu zvierat uplatniteľných na cestné dopravné prostriedky používané na prepravu hospodárskych zvierat pri preprave trvajúcej dlhšie ako osem hodín

pdf alebo
pdf
     

COUNCIL REGULATION (EC) No 411/98 of 16 February 1998 on additional animal protection standards applicable to road vehicles used for the carriage of livestock on journeys exceeding eight hours

pdf  alebo pdf
     

NARIADENIE RADY (EH) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách spoločenstva na oddychové miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS

pdf alebo
pdf
     

Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning Community criteria for staging points and amending the route plan referred to in the Annex to Directive 91/628/EEC

pdf alebo
pdf
     

SMERNICA RADY 95/29/ES z 29. júna 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/628/EHS o ochrane zvierat počas prepravy

pdf  alebo pdf
     

Council Directive 95/29/EC of 29 June 1995 amending Directive 90/628/EEC concerning the protection of animals during transport

pdf alebo
pdf
     

SMERNICA RADY z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS

pdf  alebo pdf
     

COUNCIL DIRECTIVE of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/ EEC

pdf alebo
pdf
     
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok