Predaj odborných kníh

Ponuka publikácií:


1. Potreba živín pre hovädzí dobytok (II. aktualizované vydanie) 6,- €
2. Potreba živín pre ošípané (II. aktualizované vydanie) 8,- €
3. Potreba živín pre hydinu 5,70 €
4. Potreba živín a výživná hodnota krmív pre králiky 3,- €
5. Potreba živín a výživná hodnota krmív pre kožušinové zvieratá 3,30 €
6. Potreba živín a výživná hodnota krmív pre psov 1,30 €
Publikácie prinášajú nové systémy hodnotenia energie, N – látok a príjmu sušiny krmív, ako aj potreby živín pre jednotlivé druhy zvierat, ktoré sú kompatibilné so štátmi Európskej únie.zivinyHD Osipane2 Hydina
kraliky Kozusinové pes


 


7. Výživná hodnota krmív (I. a II. časť)

Kompletné aktualizované tabuľky obsahu organických živín, minerálnych látok, aminokyselín, vitamínov, výživnej hodnoty pre HD, ošípané a hydinu, tráviteľnosť a degradovateľnosť živín. Je tu zaradených 464 hlavných druhov krmív a ďalších 790 subdruhov podľa obdobia kosby, zberu, formy úpravy a pod. 650 strán A4.

Tabulky 20,- €
8. Alternatívy riešení rekonštrukcií objektov pre hovädzí dobytok

Publikácia prináša hlavné zásady modernizácie ustajňovacích priestorov pre hovädzí dobytok. Obsahuje 32 ukážok rekonštrukcie objektov často sa yskytujúcich na Slovensku a pomôže Vám zorientovať sa pri rozhodovaní o rekonštrukciách pre kravy, jalovice, výkrm i teľatá.

Alternativy 4,- €
9. Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena

Kniha poskytuje čitateľovi návod ako správne, úplne a rýchlo podojiť dojnice. Sú v nej informácie o:
- anatómii vemena;
- fyziológii produkcie a spúšťania mlieka;
- vzťahu človek - dojnica;
- vplyve dojacieho zariadenia na dojnice

Mlieko Vypredaná
10. Prepelica japonská

V knihe je spracovaná ucelená informácia o chove prepelice japonskej. Je v nej zhrnutá problematika:
- pôvodu a genetiky;
- technológie odchovu a chovu;
- vaječná a mäsová úžitkovosť;
- ukážky komerčného využitia;
- veterinárna prevencia

Prepelica 8,- €
11. Ovariálne funkcie a embryogenéza u normálnych a transgénnych zvierat

V monografii je spracovaných 6 kapitol:

  • Hormonálne regulátory ovariálnych funkcií a vnútrobunkové mechanizmy ich účinku
  • Nukleologenéza ako hodnotiaci znak embryogenézy
  • Produkcia trangénnych králikov s WAP-hFVIII génom
  • Vývojová schopnosť a kvalita preimplantačných embryií cicavcov in vitro
  • Mikromanipulácie s gemétami
  • Ochrana zdravia vo vťahu k prenosu embryí hospodárskych zvierat
  • Genetické modifikácie, biologická a potravinová bezpečnosť, ekonomika a etické poblémy
Ovarialne 8,- €
12. Genetické manipulácie s embryami

V publikácii sú spracované informácie o vývoji, získavaní, zmrazovaní, prenose a genetickej manipulácii s embryami a o tvorbe geneticky modifikovaných jedincov (chimerických, transgénnych, klonovavaných).

Chrenek 4,70 €
13. Hydinársky terminologický slovník

Publikácia predkladá koncentrovaný prehľad o pojmoch využívaných v spektre hydinárskej prvovýroby, spracovateľského priemyslu, veterinárnej starostlivosti, výskumu a pod.

Hyd.slov. 5,- €
14. Organizácia a technológia chovu mliekového hovädzieho dobytka

Kniha obsahuje základné odporúčania pre chovateľov hovädzieho dobytka v oblasti organizácie chovu, výstavby, resp. rekonštrukcie ustajňovacích systémov, modernizácie technológií chovu a prevádzky fariem pre chov hovädzieho dobytka.

org.atech. 12,- €
15. Produkcia a analýza transgénnych králikov

Publikácia poskytuje odbornej, ale aj laickej verejnosti najnovšie výsledky produkcie geneticky modifikovaných transgénnych králikov, ktoré majú vo svojom genóme integrovaný funkčný ľudský gén.

Anal.kral. 10,- €
16. Vývoj ekonomiky chovu hovädzieho dobytka na začiatku XXI. storočia

Kniha poskytuje súhrn výrobno-ekonomických údajov za chov dobytka na začiatku nového milénia s makro- a mikroanalýzou vývoja. Venuje sa okrem ekonomiky chovu mliekového aj chovu mäsového dobytka dojčiacimi kravami. Je v nej načrtnutý predpoklad vývoja na najbližšie obdobie. Odporúčania vyplývajú z naturálno-ekonomických analýz výsledkov súboru spolupracujúcich chovateľov dobytka.

Ekonomika 7,30 €
17. Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat

V knihe sú spracované hlavné odvetvia živočíšnej výroby a to chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a hydiny. Podáva informácie o základných intenzifikačných faktoroch, ktoré môže chovateľ ovplyvniť:
1. chovaný biologický materiál, teda šľachtiteľskú prácu,
2. úroveň výživy zvierat,
3. úroveň biologickej reprodukcie, 
4. vytvorenie podmienok chovu.
Je v nej spracovaná aj produkcia a manipulácia s exkrementmi, ktoré významne ovplyvňujú životné prostredie.

Spriev.chov. Vypredaná
Najdete ju tu
18. Príručka chovateľa brojlerových králikov

Publikácia informuje čitateľa o:
- histórii úžitkového chovu mäsových králikov,
- biologických vlastnostiach králika,
- reprodukčnej a tráviacej sústave,
- genotypoch brojlerových králikov,
- technológiach a technike chovu,
- organizácii práce v chove brojlerových králikov,
- intenzívnej produkcii jatočných brojlerov,
- veterinárnej starostlivosti v chove,
- surovinách z chovu králikov.

Broj.kral. Vypredaná
19. Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka

Publikácia poskytuje chovateľovi osvedčené a overené poznatky ale aj nové informácie, na základe ktorých sa môže intenzívnejšie venovať produkcii mlieka a profesionálne riešiť problémy súvisiace s kvalitou mlieka, zdravím vemena, organizáciou práce pri dojení a efektívnejším využívaním dojacieho zariadenia.

Dojenie Vypredaná
Najdete ju tu

20. Chov králikov

Podkladom pre spracovanie tejto knihy bola Príručka chovateľa brojlerových králikov vydaná v roku 2003. Účelom vydania tejto knihy je priblížiť drobnochovateľom ako aj veľkochovateľom najnovšie modifikácie zootechnických a biotechnologických postupov, ako zlepšiť úroveň a ekonomiku chovu králikov a prespektívy využitia králikov nielen na hodpodárske, ale aj biomedicínske účely.
viac

Chovkral 10.- €
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

21.

Atlas gamét a embryí zvierat a človeka

Atlas napomáha študentom, ale aj učiteľom zdokonaliť sa v priestorovej predstavivosti pri štúdiu dynamických vývojových procesov. Je určený študentom humánnej a veterinárnej medicíny, študentom biotechnologických odborov, ale hlavne pracovníkom centier reprodukčnej medicíny či už v klinickej, alebo laboratórnej praxi.

Viac

Atlas gamét a embryí zvierat a človeka

50.- € Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

22.

Výživa oviec a kôz

Monografia poskytuje ucelené údaje o chove oviec a kôz,

týchto zdomácnených cicavcov. V knihe sú spracované tieto témy:

- tráviaca sústava a trávenie u oviec a kôz

- morfologický a funkčný vývoj predžalúdkov mláďat

- posudzovanie kvality živín pre ovce a kozy

- zásady kŕmenia a potreba živín pre ovce a kozy

- hodnotenie kvality ovčieho a kozieho mlieka


ovce_kozy

 

 

10 €

23.

Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc

Predložená monografia si kladie za cieľ zosumarizovať aktuálne poznatky z oblasti anatómie a fyziológie vemena a ceckov, ako aj reakcie celého organizmu dojnice na proces strojového dojenia s dôrazom na zdravie vemena a efektivitu dojenia.

Viac

fyziologia_toku_mlika_z_vemena_dojnic  

24.

Oplodnenie in vitro u živočíchov

 

V publikácie sú popísané metódy in vitro dozrievania oocytov a in vitro oplodnenia, ako aj kultivácie embryí hovädzieho dobytka. Kniha sa venuje súčasnému stavu in vitro oplodnenia aj u iných druhov zvierat (ošípané, ovce, kozy, kone, myši, potkany) a ľudí, vrátane medzidruhových rozdielov pri oplodnení in vitro. Obsahuje komplexný literárny prehľad o stave výskumu a praktickom využití v oblasti umelého oplodnenia zvierat a ľudí.

 

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; tel.: +421 37 6546 334

makarevic_2017

 

 

 

5 €

25.

Slovenské národné plemená zvierat

Cieľom vydania odbornej knižnej publikácie „Slovenské národné plemená zvierat“, autorov Chrenek P. a kolektív, SPU Nitra, 2019 bolo zosumarizovať všetky slovenské národné plemená do celku, poukázať na ich pôvod, základne morfologické, anatomické, exteriérové a úžitkové vlastnosti. Dôležitá je aj informácia o šľachtiteľoch a najmä početnosť  jedincov ku koncu roka 2018 chovaných na Slovensku. Knižná publikácia prispela aj k prezentácii slovenských živočíšnych genetických zdrojov na medzinárodnej konferencii DAGENE 2019, konanej koncom mája 2019 na Slovensku v Topoľčiankch.

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; tel.: +421 37 6546 285
plemena_2019

 

 

20 €

 

Ceny sú uvedené s DPH

Vyplňte, prosím, nasledujúce tlačivo pre objednávku a zašlite na adresu:

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ing. Zuzana Holešová
Hlohovecká 2
951 41  Lužianky
tel.: 037 6546 242

alebo e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Oplodnenie in vitro u živočíchov. Alexander Makarevič a kolektív.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok